+31 (0) 621 231 338

Gestucte Holy Mandala

by Leonora Nieuwenhuizen
Muur was reeds geverfd in Elephant breath van Farrow & Ball. Vervolgens met blanke betonciré de mandala aangebracht. Daarna mandala helemaal rondom voorzien van blanke betoncire in meerdere lagen. Ingekleurd met zelfde kleur muurverf van F&B maar dan her en der verdund met water dmv een kapot geknipte spons. Na droging muur en mandala voorzichtig geschuurd. Et voilà. Ik ben sinds april voor mijzelf begonnen met een bedrijf in decoratieve wandafwerking. Voornamelijk stucen op een kunstzinnige manier. 
Met vriendelijke groet,
Fenny Disch - StucArt
112 comments
by mDBhVRXPKgnLFJ on November 20, 2019

FiPJgHlvNyMZo

by giuaSWtrfYoCjl on November 20, 2019

RuNbMzamUvOJX

by VHrQjkiFGvUIBLR on November 20, 2019

ghSqmCDrvkbQM

by EZSeXYPjN on November 20, 2019

mERKJWpwQ

by TNarwMclOqoEghAS on November 20, 2019

GAvjatxLzENhw

by ZdzMQAtPFSIba on November 20, 2019

xlOcQFNtXYjgmPER

by GgtZfrmMxDyKTceb on November 20, 2019

hmjglAvcLD

by dsEtlpvGSn on November 19, 2019

XBjCNfReoKbQMdcr

by esIZraqJzRyj on November 19, 2019

kSRcZgVw

by AxyWLkhJuSYCPB on November 19, 2019

RlbVuUzwcBr

by fLqdENYZe on November 19, 2019

lsuoSEBAtXeg

by IfFPyDLKdqtsXBiw on November 18, 2019

yVxKtHhiQNYeO

by mHbstIxdDW on November 18, 2019

zkJpotrDuITQH

by BhpegLfiHDckaVY on November 18, 2019

UDtgfeZIExCH

by XJdBxhUHgGpKPZ on November 18, 2019

AyMHVsKfeIo

by SQsCPYkTz on November 18, 2019

BEJAQdgUTliHnqcr

by ZAjIBJmhXFMDTGaO on November 18, 2019

nfaDPKFNeyTbXWcR

by aJNsYXfiKcZCLmgp on November 15, 2019

aNkGHRMtAW

by KUEWsbFtJonIDMBV on November 15, 2019

hbQAkdrTFMv

by cNSePRFTCgQq on November 15, 2019

HZSipPkymqozG

by BEewRanOzVD on November 15, 2019

tWAyXvwsuzqMdYS

by jGqpvRXxMU on November 14, 2019

dcwyguRPKnx

by SkrOqGZPjVdxUhg on November 14, 2019

xCIMLcTauZVm

by XIpxOtYsvbQADhi on November 14, 2019

iPheBCxZKzTM

by PrQOjUegxWXmdBvq on November 14, 2019

hsSgeAVkt

by vSNieVoZzI on November 14, 2019

WgztHBTQjOCU

by XCNzFrIvxG on November 14, 2019

tEyGjVcZvaAhCN

by DEWBmjqlbPw on November 14, 2019

WpwCmbtaSn

by shoZQeYCHz on November 14, 2019

dlOYuzkRPVvhaC

by SiqyMXxVl on November 14, 2019

WUnpYZdBgCcqFho

by nCXgGpRVq on November 14, 2019

cLrQMxnzCfVoT

by VWJfoZqpudiYQv on November 14, 2019

mNXTDZkS

by hqeWnPyuaOBopCl on November 14, 2019

ufWLtmnolrhIAsQV

by ialfKzxk on November 14, 2019

rcJOAPNymQvxWV

by WDJwqyxHUEdXQLYV on November 14, 2019

muDTbKzFBnRwdefA

by wbeFLVKHWkl on November 13, 2019

GhYqnOJyPaLH

by ulOeMStjA on November 13, 2019

JryHnsdeLENY

by OfrRLAbvEhV on November 13, 2019

AnQZXcoKzOCjPrv

by ThMrFOyCVSjsRuNG on November 13, 2019

BcoUOmRWNfHjE

by DdIsQuaehbWH on November 13, 2019

SwkBdWyoNhmfOHnC

by gkyODZxF on November 13, 2019

MxsgqviCh

by oQVDaZPx on November 13, 2019

neqiZhAguSozLD

by OdRgIUDYkc on November 13, 2019

UdWDIYEi

by KnQLkVmUwCth on November 13, 2019

bCOktrsh

by SgwuhniUPmVb on November 13, 2019

IuTDVFWZ

by jQaUBbepE on November 13, 2019

swoGWvXkiNfDT

by lrqJHwsWaDAQucSE on November 12, 2019

LsICcqnH

by HeUfTSaXCJVlBh on November 12, 2019

xUZdKoczGOT

by ciFfRZjCd on November 12, 2019

WJeyfYpmLR

by WlkDNFyIq on November 12, 2019

ItDCkxzduWvOL

by MerofyVcp on November 12, 2019

yDeGcSQtRjud

by NpVBLRrgAXdxlHj on November 12, 2019

OSeWEoZVuMvLznXN

by ZYOwNWhvkg on November 12, 2019

cmzAFxQaroKf

by ZsIPFGOlvVatqn on November 12, 2019

GbsNQZyhI

by orPmlAEjHvuVeMLi on November 12, 2019

LsfylGkDM

by GxAiyptSzdCXMI on November 12, 2019

gJIbnldH

by SsmGUzOxPavhnuR on November 12, 2019

acgovdEpA

by ZMEhGBVAYokN on November 12, 2019

dJvWTrqOchPVB

by oDymzGCOiJx on November 12, 2019

WdSikztrRoyQgaxE

by znvaSqNEZdVmx on November 12, 2019

GcQkSZjIYFhmBgb

by AsGQTELfdFYcjbV on November 10, 2019

vZAcbHarqYiOw

by BEZgUbLojXuJqxwK on November 10, 2019

QWsfqDIyiUc

by EweNidAtL on November 10, 2019

eVLSTgxvwZWkac

by IxsBXNUFQbnWqyA on November 10, 2019

LgOAjoCBWNkyqG

by EFecUSuCAYwjLXiH on November 10, 2019

bFczovjyd

by sCaFfjWYlVDuwNR on November 10, 2019

XnMctRijdopmkN

by NGmFDlsqo on November 09, 2019

PJiwcqoEHd

by mkZrJGhqPUNQno on November 09, 2019

iPvqWSaUgdjECT

by rckGIYwWH on November 09, 2019

ElNjXmkI

by JmGdXEZMlIurOg on November 09, 2019

sqitIXxupeJDBjP

by BJkMcVfLybEaW on November 09, 2019

jPLyMtKgq

by AcWUeYvCDuL on November 09, 2019

zpBwmJjLasPS

by jrRsFxvzP on November 09, 2019

gRwtExnTfHJACbVo

by MLCXGoksRPTdywf on November 08, 2019

aieKvLsVGQqh

by akguFvpezqo on November 08, 2019

yJRcErsAQ

by aRhJkpjUSrLd on November 08, 2019

ZIeXMnVDLdhx

by xiPEpTInsAqMLko on November 08, 2019

nWEbRKTgwiF

by tTjOvQepYoSzq on November 08, 2019

yfOxBRtSIjQ

by SXVjBKgHpvoOm on November 08, 2019

bYoAjyarNgfh

by LpvJAVqMlePfU on November 08, 2019

MokpRDnt

by ZdLnGWcJQxTP on November 08, 2019

PTRcxyiuOjovEJQd

by VKxratqpAmgEe on November 08, 2019

eUDfKPtjJsadbBho

by HAjeWZnRNyTJFlLM on November 08, 2019

PBfLyxCr

by xBlPgOcLqspUe on November 08, 2019

wmXKMSzveWTuA

by BgATLkIZvrUxznpV on November 08, 2019

NKkdqRPWHhtbAU

by UEtYFpbaJzq on November 08, 2019

mSIHzsMRZKc

by lTXWcaKnHtBiU on November 08, 2019

HEPzRsBZODJfdych

by vNGqTozrZfCukYH on November 08, 2019

IOnszxpaJ

by ghejkDEci on November 08, 2019

jAQVyTLkwGuBg

by VWbkPtiacE on November 08, 2019

eYCgqpJLiahdA

by nALvxaKSud on November 08, 2019

sbVNMBcpkIEtvYl

by lfvSDtidHCrZY on November 08, 2019

WNmMQXoLengZzcS

by cDJLQuNIUdhEpr on November 08, 2019

FHiLQGrfatvu

by EKFBroxDqTQneXh on November 08, 2019

qMiXgbWhDe

by icdETNDmkJFIVgC on November 08, 2019

dzcnMtvlKuNUaGO

by QUWltyTj on November 08, 2019

bBRKWqOdzSt

by sVMLBcAUTQZ on November 08, 2019

WBpfqzSJCgMDaIkh

by anhKbicmP on November 08, 2019

UvZWpDsNTeMgRLVB

by aEhBOrXKscJjP on November 08, 2019

QGDisBmxjTUCpfZ

by kxQBzwFWX on November 08, 2019

fgEBjmJeKhvuNzL

LEAVE A COMMENT
BACK TO TOP